پخش پیچ و مهره در تهران

آبکاری پیچ

دسامبر 24, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x150

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x150 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x150 قدرت و […]
دسامبر 24, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x120

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x120 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x120 قدرت و […]
دسامبر 24, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x100

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x100 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x100 قدرت و […]
دسامبر 23, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x90

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x90 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x90 قدرت و […]
دسامبر 23, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x80

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x80 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x80 قدرت و […]
دسامبر 23, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x70

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x70 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x70 قدرت و […]
دسامبر 22, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x300

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x300 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x300 قدرت و […]
دسامبر 22, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x60

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x60 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۱۰٫۹ تمام رزوه M20x60 قدرت و […]
دسامبر 22, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x250

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x250 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x250 قدرت و […]