پخش پیچ و مهره در تهران

آبکاری داکرومات

دسامبر 21, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه یچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x220

اندازه و نقشه یچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x220 اندازه و نقشه یچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x220 قدرت و […]
دسامبر 21, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه یچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x250

اندازه و نقشه یچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x250 اندازه و نقشه یچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x250 قدرت و […]
دسامبر 21, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه یچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x300

اندازه و نقشه یچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x300 اندازه و نقشه یچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x300 قدرت و […]
دسامبر 20, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x180

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x180 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x180 قدرت و […]
دسامبر 20, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x170

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x170 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x170 قدرت و […]
دسامبر 20, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x160

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x160 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x160 قدرت و […]
دسامبر 19, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x150

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x150 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x150 قدرت و […]
دسامبر 19, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x140

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x140 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x140 قدرت و […]
دسامبر 19, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x130

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x130 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x130 قدرت و […]