پخش پیچ و مهره در تهران

مهره

دسامبر 18, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x120

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x120 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x120 قدرت و […]
دسامبر 18, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x110

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x110 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ نیم رزوه M16x110 قدرت و […]
دسامبر 18, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ تمام رزوه M16x100

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ تمام رزوه M16x100 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ تمام رزوه M16x100 قدرت و […]
دسامبر 17, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ تمام رزوه M16x90

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ تمام رزوه M16x90 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ تمام رزوه M16x90 قدرت و […]
دسامبر 17, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ تمام رزوه M16x80

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ تمام رزوه M16x80 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ تمام رزوه M16x80 قدرت و […]
دسامبر 17, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ تمام رزوه M16x70

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ تمام رزوه M16x70 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ تمام رزوه M16x70 قدرت و […]
دسامبر 16, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ تمام رزوه M16x60

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ تمام رزوه M16x60 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ تمام رزوه M16x60 قدرت و […]
دسامبر 16, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ تمام رزوه M16x50

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ تمام رزوه M16x50 اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ تمام رزوه M16x50 قدرت و […]
دسامبر 16, 2019
پیچ و مهره

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ تمام رزوه M16x45

اندازه و نقشه پیچ سر شش گوش گرید ۸٫۸ تمام رزوه M16x45 قدرت و کلاس در پیچ‌ها با ترکیب خاص اعداد تعریف میشود(class 8.8) وامکان تشخیص […]